Bibliografia

Belinskij, V. G.: Literárne súboje. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1961.
Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989.
Obert, V. – Ivanová, M. – Žemberová, V.: Literatúra pre 2. ročník gymnázií
a stredných škôl. Bratislava, LITERA 1994.
Parolek, R. – Honzík, J.: Ruská klasická literatura. Praha, Svoboda 1977.
Sato, V. – Fojtíková, E. – Lazarev, V. – Neumann, B. – Vávra, J.: Přehled ruské literatury. Praha, Lidové nakladatelství 1973.
Šklovskij, V.: Poznámky o próze ruských klasikov. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1957.